Regulamin Konkursu Wygraj z Ziołową Apteczką

REGULAMIN KONKURSU !WYGRAJ Z ZIOŁOWĄ APTECZKĄ!

https://facebook.com/story.php?story_fbid=3190717937668680&id=934136656660164&ref=bookmarks

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod hasłem "WYGRAJ Z ZIOŁOWĄ APTECZKĄ” (dalej: „Konkurs”) jest Sklep Zielarsko-Medyczny Ziołowa Apteczka, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 5492084665, REGON: 361874618 (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagrody rzeczowej w Konkursie wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest Sklep Zielarsko-Medyczny Ziołowa Apteczka z siedzibą w Jawiszowicach, Os. Paderewskiego 22, wpisanej do CEIDG pod numerem NIP 5492084665, REGON: 361874618 (dalej: „Fundator”).

3. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/pg/sklepziolowaapteka/ (dalej: „Profil”).

2. Konkurs rozpoczyna się04 listopada 2019 roku opublikowaniem postu konkursowego o godzinie 21:00, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 listopada 2019 roku do godziny 18:00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 listopada 2019 roku o godzinie 19:00.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com(Facebook), a podane przez nią podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe są prawdziwe, i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy polubić post Organizatora na Profilu (dalej: „Zadanie Konkursowe”) i zaprosić 3 kolejne osoby do udziału w konkursie.

2. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1  powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności opisy/ komentarze zamieszczone w wykonaniu Zadania konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

7. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com.

8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.

9. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór trzech laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”) odbędzie się dnia 12 listopada 2019 roku o godzinie 19:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.

10. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 listopada 2019 roku o godzinie 19:00 poprzez ich ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pg/sklepziolowaapteka/ z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na portalu Facebook.

11. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników o którym mowa w ust. 13 powyżej w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Nowy termin/godzina prezentacji wyników Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pg/sklepziolowaapteka/

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda:

Zestaw kosmetyków Naturalnych firmy BIOnly

2. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387).

3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.

5. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru przesyłki z Nagrodą.

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 5 powyżej. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.

7. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu przekazania Nagrody w celach podatkowych.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook (www.facebook.com).

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Wygraj z Ziołową Apteką” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie https://www.they.pl/regulamin-i-polityka-cookies.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:

a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2019 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

Udostępnij: